Danh bạ các cấp hội
TẠP CHÍ TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

Trụ sở: số 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:  0804 6164

Fax:            0804 6621

E-mail:        tapchitcnn@moha.gov.vn

 

Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2013-2016:

Thư ký: Hoàng Hữu Lâm

- Phó Trưởng Phòng Thư ký Tòa soạn

Di động:      0912116734

E-mail:      lamhoanghuu@gmail.com

Tin nổi bật
Hội nghị Ban Giám đốc Liên đoàn các nhà báo ASEAN: Đoàn kết vì một khu vực báo chí phát triển
Bác Hồ viết báo về bình đẳng giới
Tăng cường thông tin cho báo chí về vấn đề biển và hải đảo
Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ