Danh bạ các cấp hội
TẠP CHÍ KIỂM SÁT

thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Trụ sở: số 44, Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04- 39 364 171

Fax:           04- 39 361 633

E-mail:       tcksaaltk@gmail.com

 

Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2013-2015:

 

Thư ký Nguyễn Như Hùng 

- Phó Tổng Biên tập

Di động:     0914 337 557

E-mail:       hungtcks@yahoo.com

 

Phó Thư ký Nguyễn Thị Thu Hải

Di động:    

Email:        haitcks@gmail.com

 

Phó Thư ký Nguyễn Quốc Khánh

- Phó Phòng hành chính-trị sự

Di động:    0944748468

E-mail:      khanhtcks@gmail.com

Tin nổi bật
Hội nghị Ban Giám đốc Liên đoàn các nhà báo ASEAN: Đoàn kết vì một khu vực báo chí phát triển
Bác Hồ viết báo về bình đẳng giới
Tăng cường thông tin cho báo chí về vấn đề biển và hải đảo
Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ