Văn bản Hội nhà báo Việt Nam
Hướng dẫn Thực hiện Quy chế Thi đua, khen thưởng (10/03/2009 10:24)

Tài liệu dùng cho công tác của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam

Hội Nhà báo Việt Nam

¾¾¾¾¾

Số: 87/HD-HNBVN

 

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2008

 

Hướng dẫn

Thực hiện Quy chế Thi đua, khen thưởng

Của Hội Nhà báo Việt Nam

 

 

Kính gửi:  Lãnh đạo các cấp Hội Nhà báo Việt Nam

 

 

Ngày 31/12/2007, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam đã ra Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam. Mục đích của việc ban hành Quy chế này là nhằm động viên, khuyến khích mọi hội viên và tập thể các cấp của Hội Nhà báo Việt Nam không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức của người làm báo, nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam; xây dựng Hội vững mạnh, góp phần phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Để triển khai thực hiện Quy chế Thi đua, khen thưởng, Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:

 1. Các cấp Hội tổ chức phổ biến cho tất cả hội viên nội dung Quy chế Thi đua, khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam.

2. Các cấp Hội tổ chức phát động phong trào thi đua và đăng ký thi đua ngay từ đầu năm làm cơ sở để bình chọn, đề nghị hình thức khen thưởng lên các cấp có thẩm quyền quyết định vào cuối năm.

3. Về các hình thức khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam:

a. Để phù hợp với hệ thống các danh hiệu thi đua chung theo Luật Thi đua, khen thưởng, trong Quy chế quy định các hình thức đối với cá nhân bao gồm: Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua cấp Hội Nhà báo Việt Nam và Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tuy nhiên, để có tên gọi mang đặc thù của Hội, Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam thống nhất điều chỉnh:

Thay danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành Hội viên nhà báo xuất sắc bao gồm Hội viên nhà báo xuất sắc cấp cơ sở và Hội viên nhà báo xuất sắc cấp Hội Nhà báo Việt Nam.

Danh hiệu và tiêu chuẩn Hội viên nhà báo xuất sắc cấp cơ sở và Hội viên nhà báo xuất sắc cấp Hội Nhà báo Việt Nam tương ứng với danh hiệu và tiêu chuẩn Chiến sĩ thi đua cấp các cơ sở và Chiến sĩ thi đua cấp Hội Nhà báo Việt Nam. Vì năm 2008 là năm đầu thực hiện Quy chế nên khi xem xét danh hiệu Hội viên nhà báo xuất sắc cấp Hội Nhà báo Việt Nam, các cấp Hội căn cứ vào tiêu chí xét tặng cho cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong số các cá nhân có 3 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” ở các cơ quan báo chí.

b. Về danh hiệu tập thể: Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam theo Quy chế được trao tặng cho cấp Hội Nhà báo có ít nhất 2 năm được tặng bằng khen cho “Tập thể Hội xuất sắc” của Hội Nhà báo Việt Nam, nhưng năm 2008 là năm đầu thực hiện Quy chế nên Hội đồng Thi đua, khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam có thể xem xét đặc cách tặng Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam cho một số cấp Hội có thành tích xuất sắc (trong đó ít nhất năm 2007 được tặng bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam về thành tích hoạt động xuất sắc).

4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

a. Hình thức khen thưởng của Nhà nước thực hiện theo Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng, Mục 2 Nghị định 121/2005/NĐ-CĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và Mục III Hướng dẫn số 56/HD-BTĐKT ngày 2/1/2006 của Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương.

b. Hình thức khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam gồm:

- Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng.

- Đề nghị của Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ theo thẩm quyền đề nghị khen thưởng.

- Biên bản bình xét thi đua (nếu đề nghị danh hiệu thi đua cấp Trung ương Hội).

- Trường hợp đề nghị khen thưởng tập thể Hội Nhà báo tỉnh, thành phố thì phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền tại địa phương; đề nghị khen thưởng tập thể Liên chi hội, Chi hội trực thuộc Trung ương thì phải có ý kiến của cơ quan quản lý (bộ, ngành hoặc cơ quan báo chí).

5. Hàng năm các cấp Hội tiến hành tổng kết thi đua và báo cáo về Trung ương Hội trước ngày 15/3 năm sau để trao thưởng vào dịp Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Quy chế này được bắt đầu thực hiện cho năm 2008 (các cấp Hội báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2008 về Trung ương Hội trước ngày 15/3/2009). Việc khen thưởng thành tích năm 2007 được thực hiện như trước đây.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về địa chỉ:

 

Ban Công tác Hội - Hội Nhà báo Việt Nam

59 Lý Thái Tổ - Hà Nội

 

 

tm. Thường trực Thường vụ

Phó Chủ tịch Thường trực

Nơi nhận:                                                                                        (Đã ký)

-          Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố,

Liên chi Hội, Chi hội trực thuộc HNBVN;

-          Các đ/c Uỷ viên Ban Chấp hành HNBVN

-          Các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội;

-    Lưu Văn phòng, Ban Công tác Hội.

                               Lê Quốc Trung

 

 

 

 

Các tin mới
Các tin đã đăng
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật