Văn bản Hội nhà báo Việt Nam
Báo cáo tổng kết năm 2008 và sơ kết 2 năm cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (04/03/2009 09:11)

Ngày 02/3/2009, Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam đã có Báo cáo tổng kết năm 2008 và sơ kết 2 năm cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kế hoạch triển khai cuộc vận động năm 2009 gửi các cấp Hội Nhà báo. Dưới đây là toàn văn Báo cáo.

A. Kết quả 2 năm thực hiện cuộc vận động

 

I- Công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai cuộc vận động:

 Ngay sau khi nhận được các văn bản hướng dẫn, Hội Nhà báo Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động do đồng chí Chủ tịch Hội làm trưởng ban. Ban chỉ đạo gồm toàn bộ các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội và một số đồng chí trong Ban Chấp hành. Ban chỉ đạo có một tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo đối với các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong cả nước.

Cùng với việc thành lập Ban chỉ đạo, ngày 20/2/2007 Ban Thường vụ Hội ban hành Kế hoạch triển khai cuộc vận động để triển khai thống nhất trong các cấp Hội nhà báo trong toàn quốc.

Ngày 18 và 20/6/2007 Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã chính thức phát động toàn thể hội viên Hội Nhà báo Việt Nam hưởng ứng cuộc vận động tại hai đơn vị được chọn chỉ đạo điểm là Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An và Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam (một tổ chức Hội địa phương và một tổ chức Hội ở cơ quan báo chí Trung ương).

Ban chỉ đạo cuộc vận động của Hội đã chỉ đạo chặt chẽ nội dung hội thảo tại hai đơn vị trên về 3 chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ những kết quả và kinh nghiệm rút ra tại hai đơn vị chỉ đạo điểm, tháng 7/2007 Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam lại ra văn bản “Hướng dẫn thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gửi tới tất cả các cấp hội nhằm bảo đảm chất lượng việc nghiên cứu, học tập tấm gương đạo đức của Bác, đi sâu liên hệ tấm gương đạo đức người làm báo ở Bác, từ đó liên hệ với đạo đức người làm báo hiện nay.

Trong năm 2008, Ban chỉ đạo cuộc vận động và Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành các văn bản chỉ đạo sau:

1.  Kế hoạch tiếp tục thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong kế hoạch này, Thường vụ Hội chỉ đạo các cấp hội thực hiện bước 2 cuộc vận động là làm theo tấm gương của Bác, gắn việc học tập đạo đức của Bác với việc thực hiện 9 điều Quy định đạo đức của người làm báo Việt Nam, xây dựng quy tắc đạo đức phù hợp với từng cơ quan báo chí và tập trung vào nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2.  Kế hoạch triển khai sáng tác tác phẩm báo chí phục vụ cuộc vận động.

3.  Hướng dẫn đẩy mạnh đợt sáng tác, quảng bá tác phẩm báo chí về chủ đề cuộc vận động…

4.  Thông báo về việc gửi tác phẩm báo chí về đề tài cuộc vận động để đề nghị khen thưởng.

Đây là những văn bản chỉ đạo, nhắc nhở và hướng dẫn cụ thể trong quá trình thực hiện cuộc vận động và đợt sáng tác tác phẩm báo chí phục vụ cuộc vận động. Sự chỉ đạo kịp thời, thường xuyên đã giúp cho các cấp hội triển khai cuộc vận động thiết thực, luôn gắn gương đạo đức chung của Bác với những quy chuẩn đạo đức của người làm báo, từ đó rút ra những bài học cụ thể cho người làm báo.

 

II. Kết quả chủ yếu:

1.  Về tổ chức học tập quán triệt các chuyên đề.

-  Trung ương Hội đã tổ chức Hội thảo toàn quốc: “Người làm báo Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hội thảo, với sự tham gia của gần 300 nhà báo đã tập hợp hơn 130 tham luận được chọn lọc từ các tham luận tại các hội thảo của Hội Nhà báo, các Liên chi hội và Chi hội trực thuộc trong cả nước. Các tham luận đã đề cập toàn diện tấm gương đạo đức của Bác, đặc biệt nhấn mạnh tấm gương đạo đức của Bác với tư cách là một nhà báo lớn. Các tham luận đã rút ra nhiều bài học sâu sắc cho những người làm báo về tác phong người làm báo, trách nhiệm xã hội của người làm báo và những phẩm chất, đạo đức không thể thiếu của người làm báo cách mạng. Sau hội thảo, Trung ương Hội đã chọn lọc, biên tập và xuất bản tập sách “Người làm báo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” làm tài liệu học tập cho hội viên.

-  Các tổ chức Hội Nhà báo các cấp đều nghiêm túc nghiên cứu quán triệt các chuyên đề theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương. Việc quán triệt, học tập được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như: phối hợp với tổ chức Đảng, với cơ quan báo chí ở địa phương, đơn vị để nghe giới thiệu các chuyên đề, một số Hội, Liên chi hội tổ chức quán triệt riêng cho hội viên; nhiều cấp hội tổ chức cho hội viên trao đổi những bài học tự mình rút ra được sau khi học tập, quán triệt; nhiều cấp hội tổ chức hội thảo chuyên đề hoặc phối hợp với các Hội Nhà báo tổ chức hội thảo khu vực hoặc trao đổi kinh nghiệm triển khai cuộc vận động.

2.  Tổ chức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Trong kế hoạch số 51/KH-HNBVN, ngày 6-3-2008, Thường trực Thường vụ Hội đã chỉ đạo các cấp Hội triển khai bước 2 cuộc vận động là làm theo tấm gương đạo đức của Bác, mà trong năm 2008 trọng tâm là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và xây dựng quy tắc đạo đức người làm báo ở từng cơ sở Hội.

Đến nay chưa tập hợp được đầy đủ tình hình xây dựng chuẩn mực đạo đức tại các cấp Hội, song qua kiểm tra, được biết một số cơ quan báo chí đã sửa đổi, bổ sung quy chế công tác hoặc xây dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp người làm báo của cơ quan mình, có nơi còn in thành tấm thẻ để phóng viên mang theo người. Tuy nhiên còn nhiều tổ chức hội chưa phối hợp được với cơ quan báo chí để xây dựng quy tắc đạo đức theo hướng dẫn của Trung ương Hội. Việc tổ chức làm theo được một số Hội Nhà báo triển khai tương đối tốt như Hội Nhà báo Thái Bình, nhưng nhiều cấp Hội chưa làm tốt việc này, nên hiệu quả của việc học tập chưa cao.

3.  Công tác tuyên truyền tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

- Ngay từ giữa năm 2007 các tổ chức Hội đã phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cuộc vận động. Nhiều báo, tạp chí, đài với sự tham gia tích cực của hội viên, đã mở chuyên mục giới thiệu ý nghĩa cuộc vận động và giới thiệu tấm gương đạo đức của Bác. Hội đã mở một chuyên mục riêng trên trang Web của Hội Nhà báo Việt Nam để giới thiệu các tài liệu học tập tấm gương đạo đức của Bác. Có thể khẳng định báo chí đã góp phần không nhỏ trong việc giới thiệu rộng rãi tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến với đông đảo nhân dân.

- Như trên đã nêu, Hội Nhà báo Việt Nam đã sớm phát động đợt sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí phục vụ cuộc vận động, chỉ đạo các cấp hội được tài trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao dành tối thiểu 20% kinh phí đó để tài trợ cho các tác giả đi sâu viết về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều Hội Nhà báo tỉnh, thành phố đã có kế hoạch triển khai việc này; nhiều cơ quan báo chí đã hưởng ứng tốt. Tuy nhiên điểm yếu chung trong tuyên truyền về cuộc vận động này là các bài viết, các chương trình về những điển hình tốt làm theo tấm gương đạo đức của Bác chưa nhiều.

Đến nay Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã nhận được 204 tác phẩm báo chí (143 tác phẩm báo in, 40 tác phẩm báo hình, 21 tác phẩm báo phát thanh) của 45 tổ chức Hội (16 Liên chi hội và Chi hội báo chí Trung ương, 29 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố) gửi về tham gia tuyển chọn đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động khen thưởng. Ngoài 10 tác phẩm đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương khen, Hội Nhà báo Việt Nam còn khen thưởng 30 tác phẩm chất lượng tốt.

4.  Hội Nhà báo các cấp đã tham gia tích cực vào các Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

- Trung ương Hội và các Hội Nhà báo địa phương đã tham gia với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cát Tiên Sa tổ chức thành công cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giới báo chí. Nhiều câu chuyện do các nhà báo kể, được truyền hình trực tiếp gây xúc động sâu sắc trong người nghe.

- Ngoài tham gia cuộc thi kể chuyện của giới báo chí, các cơ quan báo chí còn gửi thí sinh tham dự các cuộc thi ở các địa phương. Một số Hội Nhà báo đã phối hợp tổ chức kể chuyện về đạo đức Bác Hồ trong các cán bộ chủ chốt của Hội.

Trên đây là một số kết quả chủ yếu của cuộc vận động sau 2 năm thực hiện. Việc đánh giá kết quả chưa đầy đủ do còn nhiều cấp Hội chưa báo cáo hoặc báo cáo không cụ thể. Đến nay Ban chỉ đạo cuộc vận động mới nhận được báo cáo của hơn 60 tổ chức Hội trực thuộc. Để tiếp tục triển khai hiệu quả hơn cuộc vận động trong năm 2009, các cấp Hội cần có sự quan tâm đúng mức và kế hoạch triển khai cụ thể hơn.

B. Kế hoạch thực hiện năm 2009:

Căn cứ Kế hoạch số 06-KH/BCĐTW của Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động, Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng kế hoạch năm 2009 như sau:

I. Yêu cầu:

- Đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, đưa lại kết quả thiết thực, cụ thể trong hoạt động của mỗi tập thể, cá nhân hội viên, mỗi cơ quan báo chí.

- Tiếp tục góp phần tuyên truyền cuộc vận động, cổ vũ, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

II. Nội dung:

1. Tổ chức học tập trong hội viên - nhà báo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, từ đó đề ra chương trình hành động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người làm báo đối với Tổ quốc, với nhân dân, với xã hội, gắn với việc đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân trong hoạt động nghề nghiệp.

2. Hoàn thành xây dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp của hội viên ở mỗi cơ quan báo chí, quy tắc ứng xử đối với cán bộ Hội.

3. Căn cứ vào tình hình, đặc điểm của từng cơ quan báo chí, các Chi hội đề ra những việc làm cụ thể để hội viên làm theo tấm gương đạo đức của Bác, như các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; các biện pháp bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan trong thông tin, chống vụ lợi trong hoạt động nghề nghiệp, v.v…

4. Các cấp Hội phối hợp với lãnh đạo cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tiếp tục tuyên truyền về cuộc vận động, gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch.

Các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh, các Liên chi hội và Chi hội trực thuộc phối hợp với lãnh đạo cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch hưởng ứng cuộc vận động sáng tạo tác phẩm báo chí phục vụ cuộc vận động trong đó đặc biệt quan tâm viết về các điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các điển hình thực hiện Di chúc của Bác.

5. Các cấp Hội tiếp tục đề ra biện pháp giám sát việc thực hiện quy định đạo đức người làm báo Việt Nam và các quy tắc đạo đức của cơ quan báo chí; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện cuộc vận động ở cơ sở.

6. Tổ chức giao lưu giữa người làm báo và các cá nhân, tập thể điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tổng kết công tác cuối năm, ngoài khen thưởng thành tích chung về công tác Hội, các cấp Hội tuyển chọn khen thưởng những điển hình tốt thực hiện cuộc vận động trong năm 2009.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Kế hoạch này được phổ biến tới tất cả các tổ chức cơ sở của Hội và hội viên để thực hiện. Các cấp Hội xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện kế hoạch này và gửi về Ban chỉ đạo cuộc vận động của Hội Nhà báo Việt Nam trước ngày 30-3-2009.

2. Cuối tháng 11-2009, các cấp Hội tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, gửi báo cáo kèm theo các bản quy tắc đạo đức, quy tắc ứng xử của hội viên - nhà báo về Trung ương Hội.

 

Tm. Ban Thường vụ

Phó Chủ tịch Thường trực

(Đã ký)

Lê Quốc Trung

 

 

 

Nguồn tin: Văn phòng HNBVN- Chung
Các tin mới
Các tin đã đăng
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật