Văn bản Hội nhà báo Việt Nam
Kế hoạch Sơ kết Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng (28/05/2008 16:51)

Về tiếp tục Nâng cao vị trí, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới

 

Hội Nhà báo Việt Nam                     Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

        --------------------                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

   Số: 36 /KH-HNBVN                                             ---------------------------

 

 

                                                              Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

 

 

Sơ kết Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư

 

 

Trung ương Đảng (khoá IX) về tiếp tục

 

 

Nâng cao vị trí, chất lượng hoạt động

 

 

Của Hội Nhà báo Việt trong thời kỳ mới

 

 

¾¾¾¾¾

 

 

 

 

 

Căn cứ công văn số 4142-CV/VPTW ngày 28-12-2008 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư đồng ý giao Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 18-3-2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX), Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng kế hoạch sơ kết như sau:

 

 

I- Yêu cầu:

 

 

1.Đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư, bao gồm các mặt: nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của Hội Nhà báo Việt Nam; kết quả thực hiện các yêu cầu nêu trong Chỉ thị 37 tại địa phương, cơ quan báo chí và tổ chức Hội.

 

 

2.Xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan của những việc đã làm được, những việc chưa làm được.

 

 

3.Xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 37.

 

 

4.Đề xuất kiến nghị với các cấp uỷ các giải pháp nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 37.

 

 

II- Nội dung sơ kết:

 

 

1.Đánh giá tình hình hoạt động của Hội, liên hệ những mặt yếu của công tác Hội nêu trong chỉ thị đã được khắc phục đến đâu, mặt nào vẫn còn yếu, mức độ sự yếu kém. Nguyên nhân của những yếu kém (nguyên nhân chủ quan của tổ chức, cán bộ Hội; nguyên nhân từ phía cấp uỷ, chính quyền…).

 

 

2.Kiểm điểm việc triển khai thực hiện 6 yêu cầu nêu trong chỉ thị. Đặc biệt lưu ý những nội dung sau:

 

 

-Nhận thức về vai trò, vị trí của Hội, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo Hội đối với hoạt động của Hội.

 

 

-Việc đổi mới phương thức hoạt động của Hội.

 

 

-Việc đổi mới, kiện toàn tổ chức các cấp Hội.

 

 

-Công tác giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ làm báo.

 

 

-Công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp người làm báo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định đạo đức người làm báo.

 

 

-Công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.

 

 

-Sự phối hợp với các cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí trong công tác chỉ đạo và quản lý báo chí.

 

 

-Sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với hoạt động của Hội và trong việc tạo điều kiện về cán bộ chuyên trách, kinh phí, điều kiện, phương tiện làm việc của Hội.

 

 

3.Xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 37 của cấp Hội, khắc phục những yếu kém nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội (kế hoạch cần cụ thể, thiết thực, có giải pháp cho từng vấn đề).

 

 

4.Kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền, Trung ương Hội các giải pháp hỗ trợ Hội hoạt động có hiệu quả trong thời gian tới.

 

 

III- Kế hoạch thực hiện:

 

 

1.Tháng 2-2008: Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam thông báo tới Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố, các Liên chi Hội và Chi hội trực thuộc kế hoạch sơ kết.

 

 

2.Từ 1-3 đến 30-3-2008: Các cấp Hội trực thuộc Trung ương Hội triển khai sơ kết tại cấp Hội mình.

 

 

Việc sơ kết ở các cấp Hội cần xin ý kiến chỉ đạo của các cấp uỷ, lấy ý kiến rộng rãi của hội viên và các cơ quan có liên quan. Cụ thể:

 

 

-Đối với Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, cần mở hội nghị Ban Chấp hành mở rộng (tới lãnh đạo các Chi hội trực thuộc) có mời đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Sở Thông tin và Truyền thông (hoặc Sở Văn hoá - Thông tin nếu chưa thay đổi) để thảo luận dự thảo báo cáo sơ kết do Thường trực Hội Nhà báo tỉnh chuẩn bị.

 

 

-Đối với các các Liên chi Hội trực thuộc, mở hội nghị Ban Chấp hành Liên chi mở rộng (tới Ban Thư ký các Chi hội trực thuộc), mời đại diện Đảng uỷ, đại diện lãnh đạo bộ, ngành chủ quản, lãnh đạo cơ quan báo chí để thảo luận đánh giá sơ kết chỉ thị trên cơ sở dự thảo báo cáo do Thường trực Liên chi Hội chuẩn bị.

 

 

-Đối với các Chi hội trực thuộc, tổ chức hội nghị toàn Chi hội để tiến hành sơ kết, mời đại diện cấp uỷ và lãnh đạo cơ quan báo chí.

 

 

-Chậm nhất là 15-3-2008, các cấp Hội trực thuộc Trung ương Hội gửi báo cáo về Trung ương Hội.

 

 

3.Đầu tháng 4-2008, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt tập hợp kết quả sơ kết của các cấp Hội, chuẩn bị báo cáo sơ kết trình Ban Chấp hành.

 

 

4. Tháng 4-2008:

 

 

-Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt sơ kết Chỉ thị 37.

 

 

(Mời đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên Giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, phụ trách các đơn vị trong cơ quan Trung ương Hội).

 

 

5. Cuối tháng 4-2008, hoàn thiện báo cáo trình Ban Bí thư.

 

 

Đề nghị các cấp Hội báo cáo cấp uỷ và xây dựng kế hoạch thực hiện, bảo đảm việc sơ kết thiết thực, chất lượng và đúng tiến độ.

 

 

 

 

 

                                                                  TM. Ban Thường vụ

 

 

                                                                       Phó Chủ tịch Thường trực

 

 

Nơi nhận:

 

 

- Đ/c Thường trực Ban Bí thư;

 

 

- Vụ Tổng hợp Văn phòng Trung ương;

 

 

- Ban Tuyên Giáo Trung ương;                                            (đã ký)

 

 

- Các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố;

 

 

- Các LCH và Chi hội trực thuộc;

 

 

- Các đ/c trong BTV, BCH Hội;

 

 

- Trưởng các đơn vị cơ quan TW Hội;                          Lê Quốc Trung

 

 

- Lưu VT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vấn đề bạn quan tâm:
Tin hoạt động báo chí
Chương trình đào tạo
Tài liệu đào tạo
Giải báo chí
Thông tin khác
 
Các tin mới
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật