Học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Giới thiệu Đề cương tuyên truyền Kỉ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (22/04/2015 11:50)
(HNBVN). Ngày 13/4/2015, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Vũ Đức Nam kí ban hành văn bản số 387-CV/BTG gửi các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối, kèm theo Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015). Bản Đề cương đã hướng dẫn chi tiết nội dung để triển khai tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và phổ biến rộng rãi trong Đảng, trong các tầng lớp nhân dân.
Cụ thể theo Đề cương, nội dung tuyên truyền bao gồm:
Một là Khái quát thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chia thành các giai đoạn: Từ 1890 – 1911, giới thiệu về Bác khi còn nhỏ và các hoạt động trong nước. 1911 – 1920, thời kì Người hoạt động tại Pháp, tham gia Đảng Cộng sản Pháp. 1921 – 1930, giai đoạn Người tham gia Quốc tế Cộng sản, chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 1930 – 1945, Người trực tiếp chỉ đạo và xây dựng các lực lượng cách mạng, làm nên thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 1945 – 1954, Bác cùng Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, kết thúc bằng Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu. 1954 – 1969, cùng với Trung ương Đảng, Hồ Chủ tịch đề ra đường lối đúng đắn, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cho tới khi Người qua đời.
 
Hai là Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Lãnh tụ Hồ Chủ tịch đã tìm ra con đường cách mạng vô sản, gắn kết nhân dân thành một khối thống nhất, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lãnh đạo quần chúng nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người là biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Trước di sản lớn lao, với những cống hiến xuất sắc cho dân tộc và nhân loại tiến bộ, UNESCO đã tôn vinh Người là Danh nhân văn hóa thế giới.
 
Ba là Tiếp tục thực hiện tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới, gồm: Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng; Tích cực thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hoàng Linh 

Nguồn tin: Hội Nhà báo Việt Nam
Các tin mới
Các tin đã đăng
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật