Thông báo - Hướng dẫn nghiệp vụ
Mẫu đơn xin gia nhập Hội Nhà báo Việt Nam (31/05/2011 07:09)

HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

    Chi hội……………………………..…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

 

 

 

Kính gửi:  Chi hội Nhà báo ………………………………

 

 

 

- Tên tôi là: ..............................................................................................

- Chức danh:.............................................................................................

- Thời gian làm báo chuyên nghiệp (hoặc công tác) liên tục với báo, đài từ năm          đến năm.......................................

Được nghiên cứu Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam (khoá IX) tôi thấy Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam. Hội là tổ chức đại diện quyền làm chủ, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp của giới báo chí Việt Nam. Hội tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo phát huy tài năng sáng tạo… phấn đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đồng thời, Hội Nhà báo Việt Nam còn là tổ chức bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong hoạt động báo chí.

Là những người làm báo, tôi tự thấy mình hội đủ những điều kiện và tiêu chuẩn của hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Vì vậy, tôi viết đơn này đề nghị Ban Thư ký Chi hội xem xét kết nạp tôi trở thành hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của hội viên và Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam.

(Tôi xin gửi kèm sơ yếu lý lịch).

 

 Hà Nội, ngày     tháng     năm 20….

Xác nhận của Chi hội                                                                                              Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tin: Ban Công tác Hội
Các tin mới
Các tin đã đăng
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật