Thông báo - Hướng dẫn nghiệp vụ
Mẫu lý lịch đổi thẻ Hội viên (31/05/2011 06:59)

 

Số thẻ

hội viên

 

……….……..

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Cơ quan công tác: …………...............

Chi hội Nhà báo: …………………....

Thuộc (Hội, Liên chi): ………….......

 

 

Ảnh

2cm x 3cm

 

Mẫu số 4

 

1.   Họ và tên:.....................................................Nam hay nữ...........

2.   Bút danh:...................................................................................

3.   Ngày tháng năm sinh: .................................................................

4.   Dân tộc:.....................................................................................

5.   Quê quán:...................................................................................

6.   Cơ quan công tác hiện nay:...........................................................

7.   Học vấn (PTTH, trung cấp, ĐH, trên đại học)........ Tốt nghiệp năm........

Khoa......................Trường..........................................................

8.   Trình độ chính trị (sơ, trung, cao cấp):.......................

9.   Trình độ ngoại ngữ (A,B,C, đại học):.........................

10. Đảng viên, đoàn viên...............................................

11. Chức danh:.............................................................

12. Được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ nhà báo năm:...... Số thẻ nhà báo:...

13. Được Hội Nhà báo Việt Nam cấp thẻ hội viên năm:……….. Số thẻ:…

14. Quá trình công tác báo chí (theo biểu dưới):

 

Thời gian

Chức danh

Cơ quan công tác

Khen thưởng/kỷ luật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ….… ngày …… tháng ……. Năm   2011           

Người khai ký tên                                                                     Thủ trưởng cơ quan

                                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

      Ghi chú:

-    Gửi 02 ảnh 2cmx3cm để làm thẻ hội viên.

-    Yêu cầu kê khai đúng mẫu trên.

 

 Tải văn bản mẫu về tại đây

Nguồn tin: Ban Công tác Hội
Các tin mới
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật